De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De AVG geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De consument mag zijn gegevens te allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Ondernemingen die persoonsgegevens bewerken en beschikbaar stellen, zoals financiële dienstverleners, moeten de consument hier daarom actief over informeren, nog voordat de persoonsgegevens zijn verkregen.

Een veelgebruikt middel om dat te doen is door een zgn. privacy statement op de website van de onderneming te plaatsen. Een dergelijke verklaring geeft in het kort weer:

  • Met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden vastgelegd
  • Wat er met de vastgelegde persoonsgegevens gebeurt
  • Welke rechten een consument kan uitoefenen.

Ook wordt in een dergelijke verklaring vaak aangegeven of de website gebruik maakt van cookies, en – zo ja – wat voor cookies.

Wanneer een consument gebruik maakt van de website van Car Driver Deals Financial Services, betekent dit niet automatisch dat hij/zij akkoord gaat met de inhoud van de Privacy Statement. Hij/zij behoudt de rechten die hem/haar door de wetgever zijn toegekend.

Hierna vindt u het Privacy Statement van Car Driver Deals Financial Services

 

PRIVACY STATEMENT

U vraagt ons advies over een krediet voor consumptieve doeleinden. Of u vraagt ons hoe u het beste uw auto kunt verzekeren. In beide gevallen adviseren wij u graag en zoeken we het krediet of de autoverzekering die zo goed mogelijk bij u past.

Om dit te kunnen doen hebben we informatie van u nodig. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, adres, leeftijd en emailadres. Dat kunnen ook uw financiële gegevens zijn, zoals uw inkomen, uitgaven en (eventueel) bestaande leningen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw financiële situatie in beeld te brengen voor een krediet. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben en niet meer.

Wij ontvangen uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. In dit statement willen wij u informeren hoe wij dit doen. Welke gegevens gebruiken we, hoe lang worden deze bewaard en wat doen we om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Aan uw kant beschikt u over een aantal rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met de afdeling financial services:

Car Driver Deals Financial Services
Hoofdstraat 49
6051 AK Maasbracht
T:            0031 (0)6 360 63 576
E:            financier@cardriverdeals.com

 

Uw persoonsgegevens

Het kan gaan om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren en om ons advies uit te voeren. Het kan ook gaan om persoonsgegevens die we in onze administratie nodig hebben om uw polissen te beheren of te wijzigen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw contacten identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Die zijn nodig om een analyse van uw financiële situatie te kunnen maken. Denkt u bijvoorbeeld aan uw inkomens- of salarisgegevens, gegevens over eventuele schulden of vermogen. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u al deze informatie wel aan ons wilt verstrekken. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden voor de vraag die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u dan mist en wat hiervan de consequenties zijn. In sommige gevallen zullen we zelfs helemaal geen advies kunnen uitbrengen.

We gebruiken uw persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw polis of hypotheek of ander financieel product te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële gegevens kunnen we uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid. Dat doen we niet op eigen initiatief maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Hiernaast informeren wij u graag over onze brede dienstverlening, ontwikkelingen in de financiële markt en actualiteiten of praktische financiële tips. Dat doen wij in uw belang en in ons (wettelijk gerechtvaardigd) belang.

Soms ontvangen wij uw persoonsgegevens niet van u zelf maar via een andere organisatie. Dat kunnen ondernemingen zijn uit ons commerciële netwerk zoals bijvoorbeeld een makelaar. Hiernaast werken wij met een marketingbureau samen voor het zoeken van nieuwe klanten. Het gaat daarbij uitsluitend om uw contactgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze organisaties hebt gevraagd of toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens door te geven.

Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming krijgen, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie hebben ontvangen.

We delen uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).

 

Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

  • Verzekeraars
  • Banken en Geldverstrekkers
  • Taxateurs
  • Vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen
  • Notarissen
  • Schade experts en schadeherstelbedrijven
  • Arbeidsdeskundigen

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten. Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over uw persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en leggen deze vast in een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij ons het geval is.

We bewaren uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren.

Onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestandje is noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de dienst “Google Analytics”. We gebruiken Google Analytics om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen. We doen dit om vast te stellen of onze website voldoet aan de wensen van onze bezoekers en om te kijken hoe we daar verbetering in aan kunnen brengen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Onze medewerkers kunnen uw gegevens alleen zien als ze daarvoor toestemming hebben en ze hebben de wettelijke eed/belofte afgelegd dat ze zich houden aan wet- en regelgeving, integer zullen handelen en de geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen.

Wat zijn uw rechten

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

Recht op inzage: U kunt een overzicht vragen van uw persoons-gegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.

Recht op rectificatie en aanvulling: U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons vragen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.

Recht van dataportabiliteit: U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen.

U heeft een klacht

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens om zijn gegaan? Of wilt u weten hoe we binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken? Neem dan contact op met ons op:

Car Driver Deals Financial Services
Hoofdstraat 49
6051 AK Maasbracht
T:            0031 (0)6 360 63 576
E:            financier@cardriverdeals.com

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens om zijn gegaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

<< terug naar hompage